Adalet Bakanlığı Zabit Katipliği Başvuruları

0

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, personel alımına ait başvurular içerisinde yer alan Zabıt Katipliği kadroları için; Türkiye genelinde adliyelere 3380 (üç bin üç yüz seksen) kişi sözleşmeli, 665 (altı yüz altmış beş) kadrolu personel olmak üzere toplam 4045 (dört bin kırk beş) zabıt katibi personel alımı yapılacağı ilanen duyurulmuştur.

Zabit Katipliği kadrolarında görev almak isteyen adaylardan;

Başvuru İçin Talep Edilen Belgeler:

a) Başvuru formu

b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği),

c) Kamu Personel Seçme Sınavı _ KPSS sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği),

d) Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika

e) Evli olan adayların, eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe yazılmış şeklinde beyan yazısı,

f) Yazılı sınav sonrası, sözlü sınava katılmaya hak kazananlar, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak olan Arşiv Araştırması Formunu ibrazı (Arşiv Araştırma Formu Adalet komisyonlarından temin edilecektir).

g) İki adet vesikalık fotoğraf

I) Genel Şartlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü, 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav (KPSS) tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak , askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel Şartlar:

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c) Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile (ilgilinin tercihine göre F ya da Q klavye kullanılabilecektir) üç dakikada yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazmak. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Paylaş.

Bir Cevap Bırak